VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účinné od 23. 6. 2023

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na každou Kupní smlouvu pro prodej Produktů Prodávajícího, kterým je Katarína Svobodová, IČ: 04831471, která není plátcem DPH, se sídlem Skalka u Doks 64, 472 01, Skalka u Doks jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Česká Lípa.

Kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty Prodávajícího je: katarinasvobodova33@seznam.cz

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v oblasti prodeje zboží mezi Katarínou Svobodovou, IČ: 04831471, se sídlem Skalka u Doks 64, 472 01, Skalka u Doks, (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“).

1.3. Nákup Produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 2. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním Internetových stránek https://ekozahrady.com/ souvisí.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené VOP také OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5. Tyto VOP jsou uvedeny na Internetových stránkách Prodávajícího a platí pro nákup Produktů, které jsou popsány v čl. 12 VOP a nabízené přes Internetové stránky https://ekozahrady.com/ Katarínou Svobodovou.

1.6. Prodávající se zavazuje vůči Kupujícímu, že všechny reference zveřejněny na Internetových stránkách https://ekozahrady.com/ jsou důvěryhodné a jsou pouze od zákazníků, kteří si daný produkt zakoupili. Skutečnost, že se jedná o ověřené zákazníky, Prodávající u každé reference osobně ověřuje dle uhrazených faktur a korespondence s klientem. Pouze takto ověřené reference jsou a budou zveřejňovány na Internetových stránkách https://ekozahrady.com/. Výběr publikovaných referencí podléhá následujícím kritériím: podrobná specifikace Produktu vč. vymezení hl. účelu Produktu.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující objednává Produkty přes Internetové stránky, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2.2. Na Internetových stránkách je uveden podrobný popis nabízených Produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. U popisu Produktu je i cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Veškeré prezentace uvedené na Internetových stránkách jsou informativního charakteru. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Internetových stránkách. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije.

2.3. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o Kupujícím, objednávaném Produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Pro objednání Produktů přes Internetové stránky slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a případně zvolí způsob úhrady a vybere označením (zakliknutím) vybraný Produkt nebo Produkty.
Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky bude Kupujícího informovat Prodávající e-mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou Kupující zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku Prodávající přijímá, zašle Prodávající Kupujícímu informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné e-mailem (na adresu uvedenou v čl. 1.1. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V pochybnostech může Prodávající kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Prodávající nezabývá.

2.4. Prodávající je povinen dodat Produkt nebo Produkty, které si Kupující objednal a zaplatil, a Kupující se zavazuje Produkt převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu. Povinnosti dodat Produkt je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude Kupující informován.

2.5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Tvoří ji objednávka Kupujícího, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.7. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

2.8. Vlastnické právo k Produktům přechází na Kupujícího zaplacením Kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA PRODUKTU A PLATBA

3.1. Cena produktů včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na Internetových stránkách Prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Na Internetových stránkách je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých Produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Internetových stránkách uvedena.

3.2. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Výše slevy na všechny Produkty se vždy odvíjí od ceny před slevou. Tj. z nejnižší ceny, za kterou se v předešlých 30 dnech daný produkt prodával. Přehled cen eviduje Prodávající v oddělené evidenci.

3.3. U digitálního obsahu nejsou účtovány náklady na dodání. Vzhledem k charakteru produktů tak nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než Kupující klikne na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou. Není-li výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen dodat Produkt nebo Produkty Kupujícímu až po úplném zaplacení sjednané Kupní ceny.

3.4. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Internetových stránkách (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt Kupujícímu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně Kupní ceny v době mezi odesláním objednávky Kupujícím a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí Kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné výslovné dohodě.

3.5. Kupní cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním Produktu nebo Produktů hradí Kupující na účet zvolený v prodejním formuláři následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na Internetových stránkách nebo mohou být mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo, pokud je to uvedeno, v Eurech.

3.6. Platba je možná pouze jednorázově (bez možnosti splátek), nedohodnou-li se obě strany jinak.

3.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za Produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U Digitálního obsahu Produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů k elektronickým produktům ze strany Prodávajícího ve formě e-mailu s přihlašovacím jménem a heslem po zaplacení Kupní ceny na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, na kterém je obsah možno otevřít, shlédnout či stáhnout.

4.2. Při koupi Produktu bude po uhrazení Kupní ceny Kupujícímu vytvořen uživatelský účet na Internetových stránkách a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. 6 těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdrží Kupující po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude Kupujícímu digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Kupujícímu jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

4.3. Po dodání Produktu si Kupující co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Prodávajícího, aby mohl provést nápravu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 6 těchto VOP.

4.4. Produkty s výjimkou Produktů, které se budou konat naživo (živé akce) poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé Kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího, není-li uvedeno jinak.

4.5. U Produktů, které se budou konat naživo (živé akce) bude dodání z povahy věci Produktu určeno termínem konání živé akce, které je podrobně specifikováno pro individuální živou akci na objednávkovém formuláři. Prodávající poskytne Kupujícímu účast na živé akce až po zaplacení Kupní ceny.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Produkty, které Prodávající prostřednictvím Internetových stránek nabízí a prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM

6.1. Digitální obsah Prodávající zasílá pouze Kupujícímu na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy Internetové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu v členské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah se přehraje pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení na straně Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Internetové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.2. Po zakoupení digitálního Produktu obdrží Kupující po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do svého uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. 4. VOP). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu včetně neumožnění jeho použití třetím osobám a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující se rovněž zavazujete udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je Prodávající oprávněn uživatelský účet Kupujícího znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv.

6.3. Prodávající neposkytuje aktualizace digitálního obsahu. Mimo aktualizace, které jsou nezbytné, aby byl digitální obsah bez vad po dobu trvání závazku. Na dostupnost těchto aktualizací bude Kupující upozorněn.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí Produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Objednáním a zaplacením produktu Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 5 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud Kupujícímu na základě tohoto jeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) OZ nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to OZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. 8. VOP nebo pro jiné podstatné porušení povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy.

7.2. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je mu doporučen následující postup:
Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (Kupující pošle tyto údaje v případě, že chce odstoupit od smlouvy) :
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*)
Kupující odešlete údaje e-mailem na katarinasvobodova33@seznam.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila Kupní smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této Kupní smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5. VOP) ze strany Kupujícího; v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Internetových stránek a v dalších případech stanovených zákonem. Nebude-li Kupní cena zaplacena v plné výši vzniká Prodávajícímu právo odstoupit od Kupní smlouvy a závazek z Kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není Prodávající povinen vracet Kupujícímu. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

7.4. Je-li Kupujícímu společně s Produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího pro podstatné porušení Kupujícího povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě Kupní ceny, není-li na Internetových stránkách uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

7.5. V případě Produktů, které se budou konat naživo (živé akce) platí tyto storno podmínky:
– Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůže Kupující kurzu (živé akce) zúčastnit, má možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici.
– Při stornu 21 a více dnů před datem kurzu bude Kupujícímu vráceno 100 % uhrazené částky.
– Při stornu 20 až 14 dnů před zahájením kurzu bude Kupujícímu vráceno 50 % z celkové ceny.
– Zruší-li Kupující účast na kurzu později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním nebo se ho vůbec nezúčastní, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
– Pokud bude akce zrušena ze strany Prodávajícího, peníze budou Kupujícímu vráceny v plné výši.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

8.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

8.3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

8.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

8.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

8.6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

8.7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu katarinasvobodova33@seznam.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. 1. VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

8.8. Pro reklamaci mě, prosím, kontaktujte emailem na adrese katarinasvobodova33@seznam.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

8.9. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.10. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Kupujícímu díky pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Zakoupením Produktů jakožto Kupující berete na vědomí a rozumíte, že jakékoliv použití informací z Produktů jsou pouze ve vašich rukách a Katarína Svobodová jako Prodávající na tom nenese žádnou odpovědnost. Produkty a další vzdělávací materiály obsahují pouze návody a doporučení, Prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího při aplikaci postupů v praxi.

9.2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, Kupujícím, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto jako Prodávající nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Veškeré informace v on-line kurzech a jiných vzdělávacích materiálech jsou určeny pouze ke studijním účelům.

9.3. Katarína Svobodová se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace poskytnuté v Produktech a na stránkách https://ekozahrady.com/ vychází ze zkušeností autorky Produktů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Katarína Svobodová není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

9.4. Katarína Svobodová nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v Produktech ani v dalších materiálech na webu. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v Produktech, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

9.5. Katarína Svobodová nenese žádnou odpovědnost během živých akcí (Produktů, které se budou konat naživo) za jakékoliv zničení či poškození vybavení Kupujícího (včetně oblečení, obuvi a dalšího relevantního vybavení), jakož i za jakékoliv úrazy Kupujícího, ke kterým by došlo během konání živých akcí (Produktů, které se budou konat naživo).

10. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. 1. VOP nebo na elektronické adrese katarinasvobodova33@seznam.cz.

10.2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby Prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10.3. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/ Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Prodávající uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1820 odst. 1 písm. n) OZ).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kromě pravidel uvedených v těchto VOP se na Kupujícího vztahuje také Ochrana osobních údajů dostupná na adrese: https://ekozahrady.com/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

11.2. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

11.3.Veškerá oznámení a informace související nejen s používáním Internetových stránek týkající se Kupujícího jsou sdělovány prostřednictvím Internetových stránek https://ekozahrady.com/ popřípadě dalšími informačními kanály, poskytováním informací v Uživatelském účtu, a/nebo zasílány e-mailem. Internetové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto VOP. Každá nová verze VOP je dostupná na webových stránkách https://ekozahrady.com/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí VOP.

11.5. Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni 23. 6. 2023.

12. DEFINICE

Pro účely těchto VOP, jakož i dalších informací zveřejňovaných prostřednictvím webového rozhraní, mají pojmy užité v těchto VOP následující význam:

Internetové stránky“ znamená internetové stránky dostupné na adrese https://ekozahrady.com/

Kupující“ znamená ten, kdo prostřednictvím Internetových stránek uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

Kupní cena“ znamená sjednaná částka, kterou Kupující zaplatí Prodávajícímu za Produkt.

Kupní smlouva“ znamená smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k Produktu mezi Prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat Kupujícímu Produkt, a Kupujícím, jemuž vzniká povinnost Produkt převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou Kupní cenu.

OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů“ znamená dokument Ochrana osobních údajů, který je dostupný na Internetových stránkách na následujícím odkazu: https://ekozahrady.com/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

Prodávající“ znamená podnikající FO Katarína Svobodová, IČ: 04831471, která není plátcem DPH, se sídlem Skalka u Doks 64, 472 01, Skalka u Doks, zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu Česká Lípa.

Adresa pro doručování elektronické pošty: katarinasvobodova33@seznam.cz

Produkty“ znamenají digitální produkty jako jsou e-booky (elektronické knihy), on-line kurzy, dárkové poukazy, ale také živé akce (kurzy).

Smlouva uzavřená distančním způsobem“ taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně setkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí obě strany samy. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

Spotřebitel“ se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva“ znamená Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

Uživatelská sekce“ znamená členská sekce na Internetových stránkách.

Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.